ക്യാമ്പയിൻ ക്വാട്ട പൂർത്തീകരിച്ച മദ്‌സകൾ അറിയാന്‍ റെയ്ഞ്ച് നമ്പര്‍ നല്‍കുക. Click here

Instructions

For Register!

  1. ഒരു മദ്രസ ക്വാട്ട പൂർത്തിയാകാൻ മൂന്നു മാസികകളും കൂടി ആകെ 23 വരിക്കാരെ യെ ങ്കിലും ചേർത്തിരിക്കണം.
  2. കാമ്പയിൻ കാലയളവിൽ ചേർത്ത വരിക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ മാത്രം നൽകുക. സമ്മാനങ്ങൾക്ക് അവ മാത്രമേ പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ.
  3. നിങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന മദ്‌റസ റജിസ്റ്റര്‍ നമ്പര്‍, പേര് എന്നിവ ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക.
  4. ഓരോ മാസികകളുടെയും ബില്‍ നമ്പര്‍ അതത് കോളത്തില്‍ തന്നെ തെറ്റാതെ എഴുതേണ്ടതാണ്.

Madrassa No.

കാമ്പയിന്‍ കാലയളവില്‍ ചേര്‍ത്ത വരിക്കാരുടെ എണ്ണം.

  NB : ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ബില്ല് നമ്പറുകൾ നൽകുമ്പോൾ ബിൽ നമ്പറുകൾക്കിടയിൽ comma space നൽകുക - ( eg:- 163245, 164786, 16464 )

KUDUMBAM
Bill No / Online R.No
KURUNNUKAL
Bill No / Online R.No
AL MUALLIM
Bill No / Online R.No
Informer Details

Bill Search

മൊബൈൽ നമ്പർ / റെയ്ഞ്ച് നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ബിൽ നമ്പർ താഴെ സെർച്ച് ചെയ്യാം.

Kudumbam BillSearch

Kurunnukal BillSearch

AlMuallim BillSearch